Phật Giáo Nam Tông Ăn mặn tu hành như vậy có đạt kết quả gì không ?

Phật Giáo Nam Tông Ăn mặn tu hành như vậy có đạt kết quả gì không ?